opc_loader
Print deze pagina:

 

             Algemene Voorwaarden
Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van De Scrapheap zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van De Scrapheap worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door bedrijfsnaam ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van De Scrapheap zijn vrijblijvend en De Scrapheap behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door De Scrapheap. De Scrapheap is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt De Scrapheap dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden per  vooruitbetaling (Ideal of overschrijving) of contant bij afhalen. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van De Scrapheap.
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is De Scrapheap gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door De Scrapheap.

 

Artikel 4. Levering

4.1 De door De Scrapheap opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan De Scrapheap verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door De Scrapheap geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 De Scrapheap garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u De Scrapheap daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 24 uur na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft De Scrapheap de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven werkdagen na aflevering aan De Scrapheap te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

7.4 De Scrapheap is niet verantwoordelijk voor het zoek raken van bestellingen en geleden schade hierdoor kan niet verhaald worden op De scrapheap. Indien u zekerheid wilt over het aankomen van de bestelling kunt u er voor kiezen de bestelling aangetekend te laten versturen. De kosten van aangetekend versturen zijn voor rekening van de klant.

7.5  Als u een workshop heeft gereserveerd via de webshop van de Scrapheap (of op een andere manier), dan kunt u tot 4 weken voor de datum van deze workshop kosteloos annuleren en krijgt u uw (aan)betaling teruggestort op uw rekening. Annuleert u korter dan 4 weken van tevoren, dan bent u 10 euro verschuldigd voor de al gemaakte kosten. Mocht blijken dat wij de door uw annulering vrijgekomen plaatsen alsnog kunnen vullen, krijgt u ook deze 10 euro teruggestort op uw rekening.

 

Artikel 8. Garantie

8.1 Indien De Scrapheap producten aan de afnemer levert, is De Scrapheap nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop De Scrapheap ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door De Scrapheap na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door De Scrapheap in behandeling te worden genomen.

8.1 Alle producten voldoen aan de normale eisen van bruikbaarheid. Als bij normaal gebruik toch gebreken optreden, wordt dit kosteloos hersteld. De Scrapheap stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van reparatie en verzenden. Op onze garantie kan geen aanspraak worden gemaakt als het defect of de slijtage gevolg is van nalatig gebruik of als de slijtage als normaal kan worden beschouwd.

 

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en De Scrapheap, dan wel tussen De Scrapheap en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en De Scrapheap, is De Scrapheap niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van De Scrapheap.

 

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft De Scrapheap ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat De Scrapheap gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan De Scrapheap kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan De Scrapheap schriftelijk opgave doet van een adres, is De Scrapheap gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan De Scrapheap schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door De Scrapheap gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat De Scrapheap deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien een of meerdere van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met De Scrapheap in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door De Scrapheap vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 De Scrapheap is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Nieuwsbrief (MailChimp)
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Menu